Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH – KURSY PROGRAMOWANIA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH – KURSY PROGRAMOWANIA

1. ORGANIZUJĄCY KURSY

Kursy i obozy pod wspólną nazwą CyberSkill organizowane są przez
Podmiot: CyberSkill, 21-010 Łęczna ul. Bogdanowicza 5/15 , 7141833964,  ( dalej CyberSkill lub firma)

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem https://www.cyberskill.pl, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy z Podmiotem. W niektórych przypadkach Podmiotem może być Administrator.
 2. Podmiotami są wskazane wyżej firmy, prowadzące kursy oraz obozy pod wspólna nazwą „CyberSkill”.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 5. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 1. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić drogą mailową do CyberSkill na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://www.cyberskill.pl/zapisy/
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia CyberSkill potwierdza Zgłaszającemu drogą mailową, na wskazany przez Zgłaszającego adres, wybrany przez Zgłaszającego termin zajęć. Zgłaszający ma obowiązek wskazania imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach oraz innych danych niezbędnych do podpisania umowy. Potwierdzeniem nabycia usług edukacyjnych jest elektroniczne potwierdzenie wysłane przez Podmiot oraz podpisanie przez obie strony umowy, która wysyłana jest do uczestnika najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Umowa zawierana jest zawsze z Podmiotem, którego dane uwidocznione są w przesłanej umowie na kurs lub obóz, którymi zainteresowany jest Klient. Jeżeli w danym przypadku podmiotem nie jest Administrator, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy bezpośrednio z podmiotem za pośrednictwem Serwisu – Administrator nie jest stroną takiej Umowy.
 4. Opłatę za kurs Zgłaszający ureguluje w terminach zgodnych z Harmonogramem, który stanowi Załącznik do Umowy. Opiekun uczestnika kursu zobowiązuje się uiścić całość opłaty za Kurs na poczet podmiotu, bez względu na opuszczoną przez niego liczbę zajęć.
 5. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem uczestnika i powierza podmiotowi prowadzenie kursu lub obozu dla tego uczestnika w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem kursu lub obozu.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO

 1. Rezygnacja z zajęć musi być przesłana w formie elektronicznej do CyberSkill na adres [email protected]
 2. W przypadku rezygnacji w ciągu trzech dni od daty pierwszych zajęć kursu w semestrze, zwracane są wszystkie opłaty uiszczone przez Zgłaszającego.
 3. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia Umowy.
 4. W przypadku rezygnacji z kursów wakacyjnych całość kwoty uiszczonej przez Zgłaszającego nie podlega zwrotowi.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ FIRMA

 1. CyberSkill zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zebrania mniej niż 5 uczestników na dany kurs. W tym przypadku przysługuje Zgłaszającemu zwrot opłat zapłaconych za zajęcia przypadające po dacie odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku ciągłego złego zachowania Uczestnika kursu podczas zajęć CyberSkill zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone dwukrotnym wezwaniem do poprawy zachowania przesłanym drogą mailową w odstępach minimum 7 dni. W przypadku zachowań rażących lub wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo innych uczestników kursu CyberSkill zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Zgłaszającemu przysługuje w takim przypadku zwrot opłat zapłaconych za zajęcia przypadające po dacie odstąpienia od umowy.

6. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ORAZ NIEOBECNOŚCI

 1. Zajęcia kursów prowadzone są raz w tygodniu. Harmonogram zajęć w całym semestrze stanowi załącznik do Umowy.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik kursu nie jest w stanie uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu, w którychkolwiek zajęciach w ramach kursu, przysługuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, w której realizowany jest ten sam program, w ramach dostępnych miejsc w danym terminie. Odrabianie musi być poprzedzone kontaktem mailowym pod adresem: [email protected] i zgodą pracownika CyberSkill. Nieobecność nie uprawnia do otrzymania zwrotu bądź obniżenia kwoty, która musi być uiszczona przez Zgłaszającego.

7. HARMONOGRAM OPŁAT

 1. Opłatę za kurs Zgłaszający ureguluje w terminach i w wysokości, zgodnie z Harmonogramem, który stanowi Załącznik do Umowy.
 2. Płatność zaliczki dokonywana jest na rzecz Podmiotu, z którym podpisana została Umowa. Na prośbę klienta fakturę dokumentującą płatność zaliczki oraz pozostałej kwoty płatności za kurs Uczestnika otrzyma w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestników kursu – dzieci oraz młodzież odpowiada Opiekun.
 2. CyberSkill nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć. Uczestnicy pozostają pod opieką firmy CyberSkill od momentu przekazania Uczestnika przez jego Opiekuna Prawnego Prowadzącemu Zajęcia do chwili zakończenia zajęć.
 3. CyberSkill nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez Uczestników kursu zdobytej wiedzy i umiejętności do czynów zabronionych, w szczególności do działań związanych z atakami internetowymi i bezpieczeństwem sieciowym.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 2. Opiekun prawny ma obowiązek poinformować firmę CyberSkill o wszelkich dysfunkcjach lub chorobach Uczestnika kursu, które mogą wystąpić lub mieć wpływ na zachowanie Uczestnika w trakcie trwania zajęć.
 3. Opiekun prawny Uczestnika kursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zarejestrowanego w postaci zdjęć i filmów podczas trwania kursu do celów marketingowych prowadzonych przez CyberSkill

10. REKLAMACJE

 1. Podmiot jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób staranny.
 2. Jeżeli Zgłaszający lub Uczestnik stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Zgłaszającego, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Podmiot ustosunkuje się do składanej przez Zgłaszającego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator oraz Podmiot (Podmiot wyłącznie w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową zawartą ze Zgłaszającym).
 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem
  https://www.cyberskill.pl/polityka-prywatnosci/

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02/02/2019
 2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Administrator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Podmiotem a Zgłaszającymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry