Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies CyberSkill.pl

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest CyberSkill Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 5/15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972883, NIP: 5050132769, REGON: 52207680300000, , (dalej „ADO” lub „Administrator”).

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
a. składania zamówienia, b. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
c. rejestracji, d. zakładania konta, e. korespondowania z Administratorem,
lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest Usługodawca, którego dane zawarte są na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

3. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.4. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
a. nazwisko i imiona Przekazującego,

b. adres zameldowania na pobyt stały,

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,

d. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,

e. adresy elektroniczne Przekazującego,

f. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE,

g. imię i nazwisko uczestnika kursu/szkolenia,

6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Usługodawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Usługodawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

8. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:

a. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie
danych, o których mowa w ust. 5 wyżej

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub
system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą
elektroniczną.

9. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że jest to konieczne dla wykonania danej umowy.

10. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:

a. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,

b. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania
tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

c. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,

d. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora
lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),

e. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych
sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,

f. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb
Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,

g. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.

12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.

13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:

a. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
NIP: 7792308495

b. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska
15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,

c. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS:
296790,

d. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-
2449, Luxembourg.

14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:

a. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),

b. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smarƞon, tablet, komputer itd.),

c. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)

d. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.

15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:

a. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora
z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.

17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.

19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.

21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

POLITYKA COOKIES

1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi
przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:

a. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,

b. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,

c. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,

d. tworzenia statystyk,

e. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,

f. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
g. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,

3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików
cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

Regulamin kursów

Scroll to Top